Приватне акціонерне товариство "Носівське хлібоприймальне підприємство"  
 
 
Сторінки розділу
 Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата виникнення 29.03.2013
Дата публікації 05.04.2013 00:36:30
Найменування емітента* Приватне акціонерне товариство "Носівське хлібоприймальне підприємство"
Юридична адреса* 17100 , Україна Чернігівська обл. м.Носівка вул.Київська №9
Керівник* Розуменко Віра Прокопівна - Голова правління. Тел: 0464227441
E-mail*
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі ДКЦПФР
ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«НОСІВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО»
(місцезнаходження: Україна, 17100, Чернігівська обл., Носівський район, 
місто Носівка, вул. Київська, будинок 9)
Наглядова рада повідомляє про скликання чергових Загальних зборів акціонерів, які відбудуться 29 квітня 2013 року о 12 год. 00 хв. за адресою: Україна, Чернігівська обл., Носівський р-н, м. Носівка, вул. Київська, буд. 9, приміщення актового залу.
Перелік питань, що виносяться на голосування (Порядок денний):
1. Прийняття рішення з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів. Обрання лічильної комісії та затвердження її складу. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства. 
2. Розгляд та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2012 рік.
3. Розгляд та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства за 2012 рік.
4. Розгляд та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік. 
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік.
6. Про розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом.
7. Про затвердження правочинів, які укладені Товариством з АТ «Укрексімбанк».
ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ 
фінансово-господарської діяльності підприємства за 2012 рік (тис. грн.)
Найменування показників період
звітний 
(тис.грн.) попередній (тис.грн.)
Усього активів 140286 108951
Основні засоби 54740 29813
Довгострокові фінансові інвестиції 1 1
Запаси 575 1523
Сумарна дебіторська заборгованість 51300 67961
Грошові кошти та їх еквіваленти 32676 183
Нерозподілений прибуток 999 1293
Власний капітал 3706 4023
Статутний капітал 1887 1887
Довгострокові зобов’язання 27008 7000
Поточні зобов’язання 109434 97781
Чистий прибуток (збиток) 2393 17
Середньорічна кількість акцій (шт.) 7550012 7550012
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 0 0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 0 0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 107 94
Реєстрація акціонерів та їх уповноважених представників, які прибудуть для участі у чергових Загальних зборах, здійснюється у день проведення Зборів реєстраційною комісією з 10 год. 30 хв. до 11 год. 30 хв. за місцем проведення чергових Загальних зборів згідно Переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів АТ «Носівське ХПП» складеному станом на 24 годину 23 квітня 2013 року.
Для реєстрації акціонерам необхідно при собі мати паспорт; представникам акціонерів необхідно при реєстрації надати довіреність на право представляти інтереси акціонера на Зборах, оформлену за встановленим порядком згідно чинного законодавства, і документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів-юридичних осіб – паспорт та документ, який підтверджує повноваження представника на участь у Загальних зборах від імені акціонера-юридичної особи.
Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного чергових Загальних зборів за місцезнаходженням Товариства у робочі дні з 10-00 год. до 13-00 год., кабінет бухгалтерії Товариства, у а день проведення Зборів – також у місці їх проведення. Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів з документами є Головний бухгалтер Товариства Калинка Валентина Олександрівна. Тел. для довідок: (04642) 21473.
Повідомлення про скликання Зборів Товариства опубліковане в офіційному друкованому виданні «Бюлетень. Цінні папери України» №59 від 29.03.2013р.